Вашият достъп и използването на www.computernet.bg  (наречен по-надолу "САЙТ") се определят и регулират от описаните тук УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ (наречени по-надолу "УСЛОВИЯ"), както и всички приложими норми и регулации.

Внимание! Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате този сайт. Използването на този сайт означава, че приемате тези условия. Ако не приемате тези условия, не използвайте този сайт.1

Настоящият документ съдържа ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, съгласно www.computernet.bg  ( КОМПЮТЪР 2000 България ЕООД ) предоставя услуги на потребителите си. Тези условия са обвързващи за всички потребители.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПРОДАВАЧ означава КОМПЮТЪР 2000 България ЕООД, с което Потребителят е сключил Договор или към което Потребителят е отправил Поръчка за доставка на стоки и/или извършване на услуги;

ПОТРЕБИТЕЛ означава юридическо или физическо лице, което е влязло в търговски отношения с Продавача;

СТРАНА/СТРАНИ ПО ДОГОВОРА И/ИЛИ ПОРЪЧКАТА - това са Продавача и Потребителя, поотделно или заедно.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е Интернет сайтът www.computernet.bg  , който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка за покупка на една или повече конкретна стока (артикул) чрез електронния магазин. Поръчката може да бъде със статус „одобрена” - когато е окончателно потвърдена по телефон от Потребителя, или със статус „непотвърдена” - когато е получена от www.computernet.bg  по e-mail, но не е окончателно потвърдена по телефон.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

СПЕЦИФИКАЦИЯ означава технически данни за продуктите, и друга информация, които определят стоките и/или услугите;

СТОКА означава всички продукти и материали, включително програмни продукти (софтуер), описани в съответния Договор и/или Поръчка, които са предмет на доставката;

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА www.computernet.bg  (наричано по-надолу "СЪДЪРЖАНИЕ") е собственост на КОМПЮТЪР 2000 България ЕООД или други лица и организации, включително целия текст, оформлението (дизайна) и всички изображения, но не ограничаващо се само до тях.

Материалите на този сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Забранена е употребата на тези материали на друг сайт или мрежова компютърна среда. Материалите на този сайт са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. Ако нарушите тези условия, правото Ви да използвате този сайт автоматично отпада, и Вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени или отпечатани материали.

 

3.    ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

КОМПЮТЪР 2000 България ЕООД не гарантира и не носи отговорност, че СЪДЪРЖАНИЕТО на САЙТА www.computernet.bg е актуално, за липса на грешки, обща достъпност и др. Потребителят е отговорен сам за своята интерпретация на точността, цените, условията, пълнотата и полезността на информацията, публикувана в САЙТА.

В сайта www.computernet.bg може да се правят промени в материалите и услугите или в продуктите и техните цени по всяко време и без предупреждение.

За получаване на повече информация за наличните продукти и услуги, се свържете с www.computernet.bg .

 

Използването на САЙТА е изцяло на Ваша отговорност. Нито КОМПЮТЪР 2000 България ЕООД, нито негови служители или трети страни, свързани със създаването и поддръжката на този САЙТ, носят отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни или възникващи като следствие, или други щети, породени от използването на САЙТА или свързани по какъвто и да е начин с него.

САЙТЪТ може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. КОМПЮТЪР 2000 България ЕООД не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че КОМПЮТЪР 2000 България ЕООД одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.

КОМПЮТЪР 2000 България ЕООД носи отговорност пред ползвателя само в предвидените от българското законодателство случаи.

 

4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Личната идентификационна информация, която изпращате на www.computernet.bg с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение на законите на Р. България. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да Ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с Вас, да Ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

www.computernet.bg не предоставя по какъвто и да било начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

Материалите или съобщенията, изпращани към САЙТА (коментари, предложения, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост.

 

5. ПЛАЩАНЕ

www.computernet.bg приема множество начини за заплащане на закупените стоки с цел предлагане на възможно най-голямо удобство и гъвкавост на Потребителите. Подробности ще намерите в меню ПЛАЩАНЕ.

 

6. ДОСТАВКА

Поръчаните онлайн стоки от www.computernet.bg могат да бъдат доставени, на посочения от купувача адрес, в офис на куриер или получени от офиса на КОМПЮТЪР 2000 България ЕООД, според желанието на клиента. Доставката се извършва от куриерска фирма Спиди или Еконт по наша преценка и е безплатна за получателя. При избор на друга куриерска фирма, клиентът заплаща стойността на доставката. Подробности ще намерите в меню ДОСТАВКА

 

7. ВРЪЩАНЕ ИЛИ ЗАМЯНА НА СТОКИ

 

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:

1. сключване на договора - при договор за услуги;

2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба. 

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

(2) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.

 СТОКИТЕ трябва да бъдат без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка. Всички прилежащи към СТОКАТА продукти, кутии и аксесоари трябва да са налице.

 Връщането на закупена от традиционен магазин стока без дефект или след изтичане на 14-дневния срок при сделките от разстояние и извън търговски обект е въпрос единствено на добра търговска практика от страна на конкретния икономически оператор и не е нормативно уредено.

8. РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации се приемат в случаите, когато:

        -       стоката е с видим дефект;

        -       стоката е повредена по време на доставката й.

Моля, свържете се с оператора на електронния магазин за допълнителна информация.

 

9. ПРОМЯНА В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

КОМПЮТЪР 2000 България ЕООД запазва правото си едностранно да променя УСЛОВИЯТА за ползване на САЙТА по всяко време чрез обновяване на настоящия документ. Ваше задължение е да се запознаете с актуалните УСЛОВИЯ за ползване, защото за вас тези УСЛОВИЯ са обвързващи.

 

10. ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ

УСЛОВИЯТА за ползване на САЙТА са подчинени на законите на Република България. Всички неуредени с тези УСЛОВИЯ въпроси се решават в съответствие с разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от настоящите УСЛОВИЯ или свързани с тях, които не могат да бъдат решени чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български органи.